سامانه ثبت شرکت سهامی عام در کرج
ثبت شرکت سهامی عام در کرج

سامانه ثبت شرکت سهامی عام در کرج اراکس

www.araxco.ir

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركتهای بزرگ لازم و ضروری است اینگونه شركتها سرمایه های اندك قالب سهام عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شركت سرمایه حاصله را جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و مرحله دوم رونق و آبادانی را برای كشور ارمغان می آورد. ثبت شرکت شركت سهامی عام در کرج نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت های بزرگ می باشد كه اجازه فروش سهام عموم مردم را دارد و مردم می توانند هنگام اعلام پذیره نویسی شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را حساب شركت واریز نمایند.

مدارك لازم جهت تاسیس شركت سهام عام آراکس:

  1. دو نسخه اظهارنامه
  2. دو نسخه اساسنامه
  3. توضیح: اینكه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله ماده 6 اساسنامه سرمایه ای كه هنگام پذیره نویسی تعهد شده اضافه 20% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
  4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  5. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره (تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد(
  6. آگهی دعوت مجمع موسسین روزنامه تعیین شده
  7. فتوكپی شناسنامه مدیران ( مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)
  8. گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه شركت
  9. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح صورت نیاز